Shayne House


Manifesto Of Tea
A response to the Italian Futurist's Manifesto

© 2024 SHAYNE HOUSE